Home

За Нас

Асоцијацијата на менаџери на Македонија е независна деловна организација, основана во декември 2015 година, чија цел е деловно вмрежување, едуцирање, промовирање и застапување на интересите на членовите-менаџери.

Визија

Визија на АММ е прераснување во водечка заедница, која ќе го подигне нивото на компетентноста и квалификациите во менаџментот.

Мисија

Мисија на Асоцијацијата е да стави посебен акцент за создавање обединета, координирана и организирана деловна мрежа на менаџерски организации од земјите во регионот, преку промоција и развој на лидерски и менаџерски вештини и знаења, како и на континуирано вложување во човечки ресурси кои претставуваат основна претпоставка за натамошен општествен и економски препород на регионот.

Стратешки Цели

 • Активно учество во процесите за унапредување на економскиот, работниот и општествениот амбиент

 • Претставување и застапување на интересите на менаџерите-членови во земјата и странство

 • Активно учество во процесите на донесување законски и подзаконски акти кои се однесуваат на положбата и интересите на менаџерите

 • Формирање и јакнење на струкови асоцијации на менаџери во рамки на АММ

 • Едукација на членовите

 • Лиценцирање на менаџерите и едукативни програми

 • Лобирање и организирано влијание врз креаторите на економската политика, со цел унапредување на економската ситуација

 • Воспоставување на професионални стандарди во областа на менаџерската професија и донесување на етички кодекс

 • Претставување на членови и нивните професии, во комуникација и соработка со други организации и институции

 • Создавање и одржување на деловна мрежа со други здруженија и институции во земјата и во странство

 • Активно учество во економскиот и социјалниот дијалог

Членство

Кои се придобивките на членовите?

 • Деловно вмрежување со останатите членови, како и со членовите на европските асоцијации на менаџери и претприемачи
 • Претставување и застапување на интересите на членството во земјата и во странство
 • Лобирање и институционално презентирање на бизнис потребите и проблемите на нашето членство
 • Бесплатно учество на обуки, конференции, работилници и други едукативни настаниориентирани кон професионален раст и развој
 • Бизнис информирање и можности за учество на настани надвор од Македонија
 • Mожност за учество во годишниот избор за најдобар менаџер за 2018 година
 • Можност за учество на конгресите на европски менаџери

За да станете член на АММ потребно е да платите членарина и да пополните пристапница.

Пристапницата може да ја симнете тука.

За повеке информации

info@amm.com.mk

Контакт